algemene voorwaarden

algemene voorwaarden dierentaxi noord brabant.

 

dierentaxi noord brabant KvK-nummer : 85833924 (hierna: dtnb genoemd ) en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien.

De algemene voorwaarden moeten als onderdeel van de onderlinge overeenkomst tussen dtnb en de
opdrachtgever (hierna: klant genoemd) worden beschouwd.
Wij verzoeken u om nauwkeurig kennis te nemen van deze algemene voorwaarden alvorens u gebruik maakt van onze dienstverlening.

Artikel 1 – Diensten
De diensten van dtnb bestaan uit het vervoeren over de weg en door de lucht van huisdieren en eventueel max. 1 persoon van
het door de klant aangegeven ophaalpunt naar de door de klant aangegeven bestemming.
Het in- en uitladen van huisdieren en van bagage in de taxi maken deel uit van de dienstverlening, alsook
andere voorkomende werkzaamheden die redelijkerwijs van dtnb kunnen worden verwacht en voortvloeien uit de verhouding tussen dtnb en de klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
Dtnb doet zijn aanbod via de website www.dierentaxinoordbrabant.nl. De klant aanvaardt het aanbod door zijn gegevens digitaal in te vullen en/of een
digitale reservering te maken of door telefonisch/of per email kenbaar te maken gebruik te willen maken van de
diensten van dtnb. binnen 48 uur na reservering stuurt dtnb een bevestiging naar
de klant in de vorm van een offerte,deze dient ondertekent geretourneerd te worden,pas NA ontvangst van de getekende offerte door dtnb wordt de rit ingepland. .

Artikel 3 – Termijn reserveringen
Reserveringen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de rit plaats te vinden. Bij reserveringen van
ritten die binnen 24 uur plaatsvinden dient de klant onverwijld telefonisch contact met dtnb
op te nemen om de beschikbaarheid met hem af te stemmen.
De klant die deze verplichting nalaat en te gevolge niet kan worden vervoerd heeft geen recht op restitutie van enig geldbedrag/vergoeding.

Artikel 4 – Betalingen
betaling dient te geschieden in euro, tenzij anders overeen gekomen, zonder enige aftrek of korting contant of per pinbetaling ter plaatste.
Bij facturering van de geleverde diensten geldt een uiterlijke betalingstermijn van 15 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering
van onze bank als de dag van betaling.
Indien de afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat
daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
Als dan heeft dtnb het recht, alle verbintenissen van dtnb jegens de afnemer op te schorten, onverminderd al overige
rechten.
Blijft de afnemer in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan dtnb, zonder dat
een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de
dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over
het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,-, alles
exclusief omzetbelasting.

Flightnanny diensten voorwaarden: vliegtickets en eventuele aanvullende kosten dienen op voorhand betaald te worden voor er daadwerkelijk geboekt en bevestigd wordt.

Taxiritten meer dan 100 kilometer per opdracht dienen 24 uur vóór aanvang rit volledig betaalt te
worden doormiddel van een factuur tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Artikel 5 – Op rekening rijden
Bedrijven hebben de mogelijkheid om op rekening te rijden, ALLEEN na schriftelijke toestemming van
dtnb. Bij rijden op rekening kan een aanvullend bedrag van €10,00 per rit aan de klant worden
doorberekend.

Artikel 6 – Prive dierenvervoer
dtnb voert geen gecombineerde ritten uit bij boeking prive dierenvervoer, tenzij door extreme vertraging of calamiteiten geen andere oplossing geboden kan worden.
De mogelijkheid van het combineren van een rit zal eerst aan
beide klanten worden voorgelegd en zal pas geschieden met goedvinden van beide klanten.
In geval van gecombineerde ritten wordt er geen korting of restitutie aan de klant verleend tenzij schriftelijk anders overheen gekomen.

Artikel 7 – Bijzondere bagage
Bijzondere bagage (bijvoorbeeld een kinderwagen, honden / katten manden of andere bagage die
niet in het geheel uit tassen en koffers bestaat) dient de klant ten tijde van de reservering op te
geven. Dit kan digitaal middels het reserveringsformulier of telefonisch.
Bij het niet opgeven van bijzondere bagage kan het voorkomen dat er een te klein vervoersmiddel wordt ingedeeld. dtnb is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.
Indien een rit door verkeerd opgegeven bagage niet door kan gaan is de klant het oorspronkelijke geldbedrag onverminderd verschuldigd.

Artikel 8 – Wijziging vluchtgegevens ( Airport Taxi service )
Bij het niet tijdig doorgeven van gewijzigde vluchtgegevens (bijvoorbeeld wijziging aankomsttijd of
vluchtnummer) of andere informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang is
vervalt het recht van de klant op die rit, zonder dat het betaalde bedrag zal worden gerestitueerd.
De klant die niet komt opdagen op de overeengekomen plaats op het overeengekomen tijdstip verliest
het recht op die rit en blijft verplicht het volledige bedrag te voldoen.

Artikel 9 – Terugkomst op de luchthaven (Airport Taxi service )
In geval van vertraging kan de klant er op rekenen dat dtnb zijn vlucht nauwlettend in de
gaten houdt. Na aankomst op de luchthaven dient de klant zo spoedig mogelijk zijn mobiele telefoon
aan te zetten, zodat de chauffeur contact met hem kan opnemen.

Artikel 10 – Wachttijd aanbieder ( Airport Taxi service )
De aanbieder houdt na landing van het vliegtuig rekening met een wachttijd op de luchthaven van
maximaal 60 minuten. Deze wachttijd is bij het door de klant betaalde bedrag inbegrepen. Na 60
minuten wordt er een bedrag van € 15,00 per 15 minuten wachttijd aan de klant doorberekend, mits
dtnb kan aantonen pogingen te hebben ondernomen om contact op te nemen met de klant.

Artikel 11 – Wachttijd aanbieder ( Dierentaxi Reguliere Taxi Diensten )
De aanbieder houdt bij Reguliere Taxi Diensten bijvoorbeeld bij een dierenartsbezoek rekening met
een wachttijd van maximaal 30 minuten. Na 30 minuten wordt er een bedrag van € 10,00 per kwartier
wachttijd aan de klant doorberekend.

Artikel 12 – Wachttijd klant
dtnb hanteert een 1 uur speling op de afgesproken tijd. 30 minuten vóór en 30 minuten ná de afgesproken tijd.
dtnb stelt u telefonisch op de hoogte als de taxi bijna bij u is.
voorbeeld: spreekt u om 14 uur uw rit af heeft dtnb het recht tussen 13.30 en 14.30 bij u voor te staan.
In geval van calamiteiten,verkeersdrukte of extreme vervroeging of vertraging van vluchten kan het voorkomen dat de klant toch moet wachten.
De wachttijd is in dit geval maximaal 30 minuten. Voor een wachttijd tot 30
minuten wordt geen korting of restitutie verleend. Is de wachttijd langer dan 30 minuten en kiest de
klant ervoor om gebruik te maken van een andere vervoerder, dan wordt de volledige ritprijs
gerestitueerd en vervalt de betalingsverplichting van de klant voor de opdracht.

Artikel 13– Annulering particuliere opdrachtgever. wegvervoer.
De klant kan de ritreservering waarvan het ophaaladres EN wegbrengadres gelegen in Nederland/Benelux /Europa tot
48 uur voor de rit kosteloos annuleren zonder opgave van redenen.
bij annulering binnen 48 uur tot 24 uur worden er kosten in rekening gebracht van 50% van het totaal verschuldigde bedrag.
bij annulering binnen 24 uur voor vertrek is de opdrachtgever het totale bedrag verschuldigd.
opdrachtgever is zelf verantwoordelijk dat het dier gereed is voor vertrek op de ophaaldatum en tijd. mocht dit niet het geval zijn
wordt het volledige totaalbedrag van de offerte in rekening gebracht.
uitzondering zijn de spoedritten.

Artikel 13A -Annulering/Verplaatsing routedatum door dtnb wegvervoer.

dtnb is gerechtigd tot 24 uur Voor vertrek van een V.I.P combirit deze te annuleren of te verplaatsten als er niet
genoeg dieren aanwezig zijn op de route om deze kostendekkend uit te voeren.

na alle redelijkheid zal er eerst samen met de klant geprobeerd worden een nieuwe datum te bespreken en vast te leggen om de rit toch
op een later tijdstip/datum toch doorgang te laten vinden voor de afgesproken prijs.

Artikel 14- Annulering zakelijke opdrachtgever. wegvervoer.
opdrachtgever kan de ritreservering waarvan het ophaaladres EN het wegbrengadres in Nederland/Benelux/Europa annuleren tot 48 uur
vóór aanvang ritopdracht hier worden 50% kosten voor in rekening gebracht. Bij annulering BINNEN 48 uur vóór wordt het gehele
verschuldigde bedrag in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeen gekomen met dtnb.

Artikel 15- annulering flight nanny.
Bij annulering van de service flight nanny worden alle op dat moment gemaakte kosten in rekening gebracht hieronder vallen o.a.:
-vliegtickets- gereserveerde parkeerkosten- kosten die gemaakt zijn voor juiste invoerpapieren-eventuele andere kosten
die aan u gespecificeerd worden.

Artikel 16– Aansprakelijkheid
Schade en/of aan ons of derden toegebracht door het huisdier is voor de verantwoordelijkheid van de
klant / eigenaar van het dier of van diegene (een persoon niet verbonden aan dtnb) die het dier in opdracht van de eigenaar be-geleidt.
dtnb kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel aan de te vervoeren personen, dieren of andere bagage/middelen.

Artikel 17 – Persoonsgegevens
dtnb zal uw persoonsgegevens nimmer aan derden overdragen en draagt zorg voor een
adequate bescherming daarvan ( zie ook onze privacyverklaring )

Artikel 18– Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat voortvloeit uit of
verband houdt met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen dtnb en klant zal
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de dtnb.

Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website van dtnb en worden op
verzoek per e-mail naar de klant gezonden.